W Tychach planowane jest wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem (ang. ITS - Intelligent Transportation Systems), który usprawni komunikację w mieście, poprawi bezpieczeństwo, a także możliwość bezpośredniego sterowania ruchem. Aby zwiększyć udział partnerów i społeczności lokalnych w planowaniu projektu systemu ITS, a także, by poznać opinię mieszkańców zapadła decyzja o uruchomieniu konsultacji społecznych.

System ITS – co to jest?

W ramach projektu ITS Tychy powstanie system sterowania i monitorowania ruchem drogowym, którym zostanie objętych blisko 40 skrzyżowań w mieście – większość z nich ma być całkowicie przebudowana. Na ulicach pojawią się m.in. stacje pomiarowe warunków atmosferycznych, stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także dynamiczne tablice parkingowe, które będą wskazywały poziom napełnienia parkingów. Wprowadzone zostaną także znaki o zmiennej treści (VMS) informujące uczestników ruchu o występujących niebezpieczeństwach i utrudnieniach na drogach. Znacznie usprawni się też proces ważenia pojazdów. Pomiar będzie możliwy w ruchu, bez konieczności zatrzymania lub redukcji prędkości samochodów. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszy się degradacja sieci drogowej, co ma miejsce zwłaszcza w wyniku nielegalnych przejazdów pojazdów ponadnormatywnych. Najistotniejsze jest jednak to, że ITS znacząco wpłynie na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Ruch autobusów i trolejbusów będzie na bieżąco śledzony na e-mapach. W razie opóźnienia system sterowania ruchem drogowym będzie mógł zareagować bardzo szybko, wprowadzając priorytet przejazdu dla tych pojazdów na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Wszystko po to, by usprawnić komunikację w mieście i zwiększyć bezpieczeństwo na tyskich drogach.

CSR – centrum systemu ITS

Najważniejszym elementem i niejako sercem całego systemu ITS będzie Centrum Sterowania Ruchem (CSR). Tam gromadzone będą bieżące informacje o sytuacji ruchowej w mieście oraz podejmowane decyzje o pracy poszczególnych podsystemów i urządzeń. CSR stanowi również element zapewniający sprawne udostępnianie informacji instytucjom takim jak Pogotowie, Straż Pożarna, Policja czy Straż Miejska oraz jednostkom drogowym (np. pojazdom prowadzącym Akcję Zima).

System ITS – chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź, z jakich elementów zbudowany jest system ITS i poznaj jego najważniejsze funkcjonalności.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017-2020. Zaplanowano pozyskanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.5. niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

System ITS – wypowiedz się!

System ITS jest jednym ze sztandarowych projektów, jakie w najbliższych latach mają zostać zrealizowane w Tychach. To ogromne przedsięwzięcie, dlatego nim zadecydujemy o jego ostatecznym kształcie, chcemy poznać opinię mieszkańców, partnerów oraz społeczności lokalnych. Stąd decyzja o uruchomieniu konsultacji społecznych. Czym są konsultacje społeczne? To forma dialogu, którą prowadzi urząd z mieszkańcami, by zasięgnąć ich opinii w ważnych kwestiach.

Wszystkie niezbędne informacje o systemie ITS Tychy zostały opublikowane na stronie internetowej its.mzuim.tychy.pl. Z materiałami zapoznać się można także w siedzibie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach w godzinach urzędowania jednostki. Dodatkowo 28 stycznia i 4 lutego br. w godzinach od 9:00 do 16:00, będzie można spotkać się z koordynatorem projektu, celem omówienia ewentualnych wątpliwości i zagadnień.

Szerszą informację o celach konsultacji można znaleźć tutaj

System ITS - konsultacje krok po kroku

KROK 1
Konsultacje społeczne w planowaniu projektu systemu ITS rozpoczynają się 25 stycznia 2016 i będą trwały do 12 lutego 2016. W tym czasie przyjmowane są uwagi i opinie dotyczące projektu. Można je zgłaszać bezpośrednio w siedzibie MZUIM w Tychach przy ul. Budowlanych 59 (II piętro), drogą korespondencji tradycyjnej i elektronicznej (its.sekretariat@mzuim.tychy.pl), lub za pomocą formularza kontaktowego.

KROK 2
Zebrane uwagi i opinie zostaną poddane ocenie przez powołany do tego celu zespół. Zespół sformułuje rekomendacje dotyczące zebranych w trakcie konsultacji uwag i opinii, i przedstawi je do decyzji Prezydentowi Miasta Tychy.

KROK 3
Na podstawie rekomendacji zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Tychy, zostanie opracowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. Publikacja sprawozdania nastąpi na stronie internetowej MZUiM i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy i BIP MZUiM do 29 lutego 2016 r.

Konsultacje społeczne prowadzone będą na obszarze Miasta Tychy i uznaje się je za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.

Podstawa prawna konsultacji

Architektura systemu ITS

Przebudowa i rozbudowa skrzyżowań

Sygnalizacja świetlna

Funkcjonalność systemu ITS

Mapa zbiorcza elementów ITS

Cele konsultacji ITS

Podstawa prawna

Powołanie zespołu